Algemene voorwaarden JH creatives NL

Versie 02 december 2023

Bij het gebruik maken van de diensten van JH creatives NL gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. ‘De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk of artikel. Joëlle Janine Heijnert eigenaar van JH Creatives NL (ook wel JH Creatives). Gevestigd te Vierlingsbeekseweg 1, 5825AS, Overloon. Ingeschreven in het handelsregister van KvK te Eindhoven onder KVK-nummer 82422184 en Vestigingsnummer: 000048655724.
1.2. ‘De klant’ of ‘de opdrachtgever’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met JH Creatives NL een overeenkomst aangaat.
1.3. ‘Het kunstwerk’ of ‘Het artikel’: het werk of product dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen JH Creatives NL en de klant.
1.4. ‘Opdracht’: het verzoek van de klant, gericht aan JH Creatives NL, om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten of een bestelling te leveren.
1.5. ‘Bestelling’ of ‘Aankoop’: het aanschaffen van één of meerdere kunstwerken/artikelen of het plaatsen van een opdracht voor het maken van één of meerdere kunstwerken.
1.6. ‘Offerte’ of ‘prijsopgave’: de opgave van de door JH Creatives NL te verrichten werkzaamheden met de daaraan verbonden kosten.
1.7. ‘Factuur’: de factuur voor de geleverde of te leveren diensten en/of goederen.
1.8. ‘De overeenkomst’: de tussen kunstenaar en klant tot stand gekomen afspraken ter uitvoering van een opdracht.
1.9. ‘Overmacht’: onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd (bijv. werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest)

Artikel 2 – Toepasselijkheid en aanpasbaarheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, opdrachten, aanbiedingen, facturen en offertes, gesloten met of uitgebracht door JH Creatives NL.
2.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
2.3. JH Creatives NL houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen als zij dit nodig acht.

Artikel 3 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

3.1. Bij een aankoop van een kunstwerk of plaatsen van een opdracht worden de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden overeengekomen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat JH Creatives NL een opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard en dit schriftelijk of mondeling is bevestigd. Mondelinge opdrachten dient de opdrachtgever per omgaande schriftelijk te bevestigen aan JH Creatives NL.
3.3. Schriftelijke offertes die benoemd zijn als zijnde offertes zijn vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering van de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. In een offerte gedaan aanbod dient binnen 14 kalenderdagen door de opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard.
3.5. Tenzij anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s en inclusief de wettelijk geldende BTW. Indien er sprake is van bijkomende kosten zijn de opgegeven prijzen exclusief bijkomende kosten.
3.6. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de klant worden doorberekend.
3.7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt in een voor JH Creatives NL prijsvormende factor, waardoor de kostprijs voor de dienstverlening hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst kon worden voorzien, is JH Creatives NL gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever. JH Creatives NL maakt er bij de opdrachtgever melding van als dit aan de orde mocht zijn.
3.8. De kunstenaar garandeert, dat het geleverde – of nog te leveren – kunstwerk door haar is – of nog zal worden – bedacht, ontworpen en gemaakt. Zij is gerechtigd haar werk te signeren. Alle door de kunstenaar vervaardigde werkstukken zijn beschermd door de Auteurswet.
3.9. Indien de opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, ofwel één of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
3.10. Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een kunstwerk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.
3.11. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.12. In het geval van een opdracht op locatie worden er voor reiskosten (€0,21 ct/km) berekend voor iedere kilometer boven 10 kilometer gerekend vanaf Vierlingsbeekseweg 1 te Overloon. De berekening voor de reiskosten is als volgt: 2 * (afstand in km – 10) * 0,21 * aantal gewerkte dagen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. JH Creatives NL zal zich inspannen een opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal JH Creatives NL de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven.
4.2. De inhoud van de overeenkomst die door de partijen is gesloten, kan door de partijen in onderling overleg worden gewijzigd. Een overeengekomen wijziging van de overeenkomst wordt door JH Creatives NL schriftelijk bevestigd. Na schriftelijke bevestiging zijn de partijen aan de wijziging gebonden.
4.3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat deze is overgegaan tot betaling voor de uitvoering van de overeenkomst, mits deze de hierdoor voor JH Creatives NL ontstane schade vergoedt. Onder schade worden in ieder geval begrepen de kosten die JH Creatives NL reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
4.4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door JH Creatives NL mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke foto’s.
4.5. In het geval van een opdracht op locatie worden er kosten gevraagd per werkdag dat JH Creatives NL bezig is met het project. Deze werkdagen bestaan uit 8 uren waaronder 2x 15 minuten en 1x 30 minuten pauze, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan JH Creatives NL.
5.2. Tenzij het werk zich hier niet voor leent, is de kunstenaar te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de kunstenaar openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5.3. Ontwerpen – in welke vorm ook – blijven het geestelijk eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook het materiële eigendom van de kunstenaar, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerp(en) uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk.
5.4. Na het voltooien van de opdracht hebben de opdrachtgever noch de kunstenaar jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
5.5. Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan de kunstenaar – de maker van het kunstwerk – voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de kunstenaar is overeengekomen.

Artikel 6 – Gebruik en licentie

6.1. JH Creatives NL heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever , de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of social-media.

Artikel 7 – Bijkomende kosten en aflevering

7.1. Indien ten behoeve van in opdracht vervaardigd kunstwerk bijkomende kosten gemaakt dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze kosten ten laste van de opdrachtgever.
7.2. Alle hulpmiddelen/materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de inventaris van JH Creatives NL en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de opdrachtgever op rekening zijn gesteld. JH Creatives NL is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is JH Creatives NL gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
7.3. Tenzij anders overeengekomen, geschied de aflevering van kunstwerken of artikelen als volgt:
7.3.1. Het (laten) ophalen van het kunstwerk door de klant;
7.3.2. Het verzenden van het kunstwerk via een derde partij (Bijv. PostNL).
7.4. Aflevering van het kunstwerk of artikel geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
7.5. Mits het een opdracht betreft is de klant verplicht het kunstwerk of artikel gemaakt in opdracht af te nemen.
7.6. Na oplevering of verzending is het werk voor risico van de opdrachtgever.
7.7. Betaling van het kunstwerk of artikel en eventuele meerkosten -waaronder verzendkosten, reiskosten, verblijfskosten of verzekeringskosten- gaat altijd vooraf aan aflevering.
7.8. In geval van verzending wordt een kunstwerk altijd aangetekend en verzekerd verzonden. Verzendkosten of koerierskosten zijn voor kosten van de opdrachtgever. Na het moment van verzenden is JH Creatives NL op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging aan het kunstwerk.
7.9. Het (laten) ophalen van het kunstwerk of artikel gaat ten alle tijden in overleg en op afspraak.
7.10. Indien is overeengekomen dat JH Creatives NL het werk aflevert bij de opdrachtgever, is JH Creatives NL gerechtigd vervoers-, reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
7.11. Kunstwerk wordt exclusief lijstwerk geleverd tenzij vooraf anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
7.12. De met JH Creatives NL overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk met JH Creatives NL is overeengekomen.
7.13. Indien door welke oorzaak ook, levering van een kunstwerk of artikel door de opdrachtgever wordt vertraagd, is JH Creatives NL gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag mét de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn vooraf niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is JH Creatives NL gerechtigd haar rekening te presenteren onmiddellijk na het verstrijken van de normaal benodigde tijd voor het gereedmaken van haar kunstwerk of artikel.
7.14. JH Creatives NL is gerechtigd bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de door de opdrachtgever de daadwerkelijke levering is mogelijk gemaakt.

Artikel 8 – Opzegging en ontbinding

8.1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor JH Creatives NL uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door JH Creatives NL reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door JH Creatives NL te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die JH Creatives NL over het gehele werk zou hebben gemaakt.
8.2. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl JH Creatives NL reeds in een gevorderd stadium (fysieke uitvoering van het kunstwerk of artikel) is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk of artikel of artikel betrokken zijn, aan JH Creatives NL te voldoen.
8.3. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat JH Creatives NL uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van haar recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor haar verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.
8.4. Indien JH Creatives NL door overmacht haar verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmacht toestand is geëindigd. Als JH Creatives NL na drie maanden nog niet in staat is haar verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij/zij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door JH Creatives NL verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten.
8.5. Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is JH Creatives NL gerechtigd de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor haar verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 – Garanties en vrijwaringen

9.1. JH Creatives NL garandeert dat bij een kunstwerk (schilderij of tekening) het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2. De opdrachtgever vrijwaart JH Creatives NL voor alle aanspraken van derde voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3. De opdrachtgever vrijwaart JH Creatives NL voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of foto’s die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de opdracht schriftelijk aan door de opdrachtgever aan JH Creatives NL te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard wat leidt tot verlies van rechten.
10.2. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde kunstwerk of artikel, als JH Creatives NL binnen de termijn van 14 kalenderdagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal JH Creatives NL naar redelijkheid een langere termijn van nog eens 14 kalenderdagen toestaan.

Artikel 11 – Geschillen

11.1. Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en JH Creatives NL is aanwezig als één van beiden verklaart dat zulks het geval is.
11.2. Voor alle geschillen die tussen de opdrachtgever en JH Creatives NL, diens erfgenamen of rechthebbenden mochten zijn ontstaan, kan overeengekomen worden deze voor te leggen aan een arbitragecommissie, die de geschillen kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De evenredige samenstelling van de arbitragecommissie zal tenminste bestaan uit:
11.2.1. één vertegenwoordiger van de organisatie die deze leveringsvoorwaarden heeft uitgegeven;
11.2.2. één vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en;
11.2.3. een onafhankelijke en erkende jurist als voorzitter.
11.3. Indien arbitrage niet gewenst wordt, beslist de gewone burgerlijke rechter.

Artikel 12 – Betaling en incassokosten

12.1. Betaling door de klant geschiedt:
12.1.1. Contant, waaronder pinbetalingen en betaling met creditcard;
12.1.2. Op basis van een factuur.
12.2. De aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs van het kunstwerk of artikel en behorende tot een opdracht gaat, tenzij anders overeengekomen, vooraf aan de werkzaamheden.
12.2.1. In het geval van Muurschilderingen wordt een aanbetaling van 50% van de vooraf geschatte totaalprijs gerekend. Dit bedrag kan afwijken van de uiteindelijke totaalprijs. Het restbedrag (totaalbedrag – aanbetaling) moet worden voldaan na afloop van de uitvoering van de opdracht. Het uiteindelijke totaalbedrag van een muurschildering zal nooit meer dan 110% zijn van het vooraf geschatte totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen (door bijvoorbeeld het bijkomen van meerwerk).   
12.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
12.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand tot een maand rekenend.
12.5. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
12.6. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt JH Creatives NL zich de eigendom van het kunstwerk of artikel voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens JH Creatives NL heeft voldaan.
12.7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan JH Creatives NL verschuldigde.
12.8. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van redenen aan JH Creatives NL kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
12.9. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de incasso door JH Creatives NL uit handen is gegeven, zonder nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 13 – Erecode

13.1. De koper/opdrachtgever die voor hetzelfde project aan meerdere kunstenaars of bedrijven tegelijk een opdracht wenst te geven, dient hiervan alle daarbij te betrekken kunstenaars / bedrijven op de hoogte te stellen.
13.2. Als dezelfde opdracht eerder door de opdrachtgever aan andere kunstenaars / bedrijven is gegeven, zal hij dit dienen bekend te maken, ongeacht of die eerdere opdracht door vorige kunstenaars / bedrijven is aanvaard of niet.
13.3. Indien meerdere kunstenaars tegelijk eenzelfde opdracht tot het maken van een ontwerp van de opdrachtgever ontvangen, zullen deze kunstenaars in onderlinge collegiale overeenkomst, hun ontwerp honorarium met de helft van dat bedrag verhogen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. JH Creatives NL is niet aansprakelijk voor:
14.1.1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
14.1.2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen;
14.1.3. Fouten of tekortkomingen in de opdracht indien de opdrachtgever tijdens het proces in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. In geval van overmacht heeft JH Creatives NL het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. JH Creatives NL zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
15.2. JH Creatives NL zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en JH Creatives NL is Nederlands recht van toepassing.
16.2. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

© JH Creatives NL | Alle rechten voorbehouden.

© 2023 JH creatives

Mis deze kans niet!